Transparència

El dret d’accés a la informació pública es troba regulat en el Títol I, Capítol II, articles 11 a 19 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV de data 8 d’abril de 2015 i en el Títol I, Capítol III, articles 12 a 22 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, publicada en el BOE de data 10 de desembre de 2013.Qualsevol ciutadà/ana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d’accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les contemplades en la llei. Per al exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.El règim sobre els límits al dret d’accés a la informació pública està previst en l’article 14 de la Lle 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.El règim aplicable en cas que la informació sol·licitada continguera dades de caràcter personal es troba arreplegat en l’article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.Si la informació sol·licitada es troba afectada parcialment per alguna de les limitacions contemplades en l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, es facilitarà, sempre que siga possible, l’accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, tret que d’allò resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En este cas, caldrà indicar al sol·licitant quina part de la informació ha sigut omesa.

En esta secció s’aniran afegint documents públics relacionats amb la Llei de Transparència i Bon Govern.

  • Ordenances
  • Òrgans de Govern
  • Organigrama
  • Estatuts
  • Concessions.
  • Inversió pública d’obres de modernització.
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL