Política de privadesa

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem per al seu coneixement que COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER (en endavant LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER), amb CIF Q4667007A i domicili en Plaça del Correu Vell, 6– 46001 VALÈNCIA és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc www.acequiarj.es.

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER té derivades algunes de les seues gestions en les juntes locals següents, depenent del terme de les séquies:

JUNTA LOCAL

CIF

JUNTA LOCAL D’ANTELLA

Q4667041J

JUNTA LOCAL DE GABARDA

G46706131 

JUNTA LOCAL D’ALZIRA

Q4667028G

JUNTA LOCAL D’ALBERIC

G46269817

JUNTA LOCAL DE MASSALAVES

G46890687

JUNTA LOCAL DE BENIMODO

G46842308

JUNTA LOCAL DE GUADASSUAR

G46312609

JUNTA LOCAL DE L’ALCUDIA

G46740619

JUNTA LOCAL D’ALGEMESÍ

Q4667031A

JUNTA LOCAL D’ALBALAT

Q4667037H

JUNTA LOCAL DE SOLLANA

G46052627

JUNTA LOCAL D’ALGINET

G46413076

JUNTA LOCAL DE BENIFAIÓ

G46263158

JUNTA LOCAL DE ALMUSSAFES

Q4667036J

JUNTA LOCAL DE PICASSENT

G46767174

JUNTA LOCAL DE SILLA

Q4667013I

JUNTA LOCAL D’ALCÀSSER

G46704573

JUNTA LOCAL DE BENIPARRELL

G46300505

JUNTA LOCAL D’ALBAL

G46837803

Per tant, per a dites juntes locals també és d’aplicació esta Política de Privacitat.

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-lo mitjançant el correu postal a la direcció dalt indicada o be mitjançant el correu electrònic arj@acequiarj.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Esta política de privacitat descriu el mode en què tractem les seues dades personals (per ex. recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a interessat.

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER és la responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

Identitat i dades de contacte del Responsable

Nostra informació identificativa:

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER

Pot contactar amb nosaltres

 • Per correu postal: Plaça del Correu Vell, 6– 46001 VALÈNCIA
 • Per e-mail: arj@acequiarj.es
 • Per telèfon: 96 3915208
 • Pàgina web: www.acequiarj.es

L’informem que de conformitat amb el RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o be per telèfon i davant el que podrà dirigir-se per formular totes les qüestions, dubtes o suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara del present Reglament en allò relatiu al tractament de les seues dades personals.

Dades de contacte del nostre DELEGAT DE POTECCIÓ DE DADES:

 • dpo@acequiarj.es

Categories de dades personals

Tractem les categories de dades personals següents:

 • Dades identificatives– nom, cognoms i DNI. Relatives al propietari/regant: Títol i Terme.
 • Dades de contacte– Direcció, població, codi postal, província, e-mail i número de telèfon.
 • Documents identificatius– Fotocòpia del DNI.
 • Dades identificatives de las parcel·les– Propietat, fanecades, quota de participació.
 • Dades de pagament– Compte bancari.
 • Dades laborals– Dades d’empleats propis, Currículum, Estudis, Experiència professional.
 • Dades empresarials– Proveïdors, Clients, Administradors i Socis.
 • Dades digitals– cookies, direcció IP, pàgines webs i xarxes socials i altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
 • Altres dades necessàries per al tractament– per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Dades”.

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vostè de les fonts següent:

 • Al comunicar-nos o interactuar amb vostè per telèfon, e-mail o mitjançant altre mitjà de contacte de la nostra comunitat.
 • A través del Formulari de Designació de representants pro indivís.
 • A través de la documentació para la domiciliació del rebut de la Séquia Reial del Xúquer.
 • A través de la sol·licitud d’autorització d’obres.
 • A través de la sol·licitud d’autorització de desaigüe.
 • A través del formulari d’instància general.
 • Sol·licitud de Reprografia.
 • A través de la recepció del currículum

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Quant de temps conservem les seues dades?

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb l’interessat i posteriorment durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjuí d’açò, es conservaran mentre sigen necessaris per al tractament i l’interessat/interessada no sol·licite la seua supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionats amb la seguretat social, documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagen transmès les corresponents dades que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, en el seu cas, es produïren en relació amb dites matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, la seua conservació serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc.), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, al menys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i, en conseqüència, a liquidar el deute tributari, segons els articles del 66 al 70 de la Llei General Tributària, serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, tret el que s’establisca per disposicions generales o especials (Esta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions amés de la documentació i justificants en què es suporten les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.)), segons l’article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, complint la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, i les seues respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en estes matèries, manté un arxiu electrònic únic, tal com se sol·licita en l’article 17 de dita llei.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Termini de supressió”.

Qui tracta les seues dades?

Les juntes locals esmentades en la part inicial d’este document podrien tractar les dades personals relatives a esta Política de Privacitat.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es podrà cedir les seues dades personals a distintes categories de destinataris:

 • Col·laboradors
 • Professionals relacionats
 • Administracions públiques amb competències

Les seues dades només seran cedides en la mesura en què siga estrictament necessària i en la forma que es requerix per dur a terme les finalitats descrites en esta política de privacitat i únicament a entitats col·laboradores amb les que hem firmat acords protegint els seus drets i llibertats en relació amb les seues dades personals.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Destinataris”.

On tractem les sues dades?

Amb la finalitat de dur a terme el nostre objectiu, hem de tractar les seues dades personals d’acord amb les condicions establertes en esta política. Tractem les seues dades personals en la Unió Europea.

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Transferència Internacional”.

Amb què finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les finalitats següents:

 • Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades por vostè a través de qualsevol dels nostres canals de comunicacions.
 • Resoldre les sol·licituds d’obra o desaigüe.
 • Atendre a la sol·licitud de designació de representants pro indivís.
 • Atendre las sol·licituds presentades com a instàncies generals o altres sol·licituds genèriques.
 • Tasques administratives derivades de les activitats de la comunitat de regants.
 • Comunicació d’incidències o altres qüestions relacionades amb la seua parcel·la/séquia.
 • Publicació de fotografies obtingudes en els esdeveniments realitzats o de personal relacionat amb nosaltres.
 • Incorporació del currículum en la nostra bossa d’ocupació

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Finalitats del Tractament”.

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment de forma gratuïta a través del nostre DPO en la direcció de correu electrònic dpo@acequiarj.es

Per què podem tractar les seues dades?

L’ús de les seues dades en las condiciones anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les següents bases jurídiques:

Art.6. RGPD

 • L’interessat donà el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Legitimació del tractament”.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el Responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades

Qualsevol interessat/da té el Dret a què se’l facilite, ABANS què les seues dades siguen replegades, una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullen les seues dades personals i, per altra part, que se’l remeta la resta de la informació, en un mitjà més adient per a la seua presentació i compressió.

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

Informació 1ª Capa

 • La identitat del Responsable del Tractament
 • Quines dades seran tractades.
 • Amb quina finalitat.
 • On i com han sigut obtingudes.
 • La base jurídica del tractament
 • Si es comunicaran, cediran o seran tractades per tercers
 • La referència al procediment d’Exercici dels Drets

Informació 2ª Capa

 • Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant (si existira). Dades de contacte del delegat de protecció de dates (si existira).
 • Descripció ampliada de les finalitats del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

(El següent quadre indica quins són els seus drets).

Dret d’accés

Per conèixer quines de les seues dades estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si les van a comunicar o les han comunicades a algú

Dret de rectificació

Per modificar aquelles de les seues dades inexactes o incompletes

Dret de cancel·lació

Per cancel·lar les seues dades inadequades o excessives

Dret d’oposició

Per evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que establix la llei

Dret de limitació del tractament

Per sol·licitar que es suspenga el tractament de dades en els supòsits que establix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades

Per poder rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre’ls a altre Responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Amb la finalitat de què no es prenga una decisió sobre vostè que produïsca efectes jurídics o l’afecte, basada només en el tractament de les seues dades.

Estos drets se caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït
 • Pot exercitar els drets directament o por mitjà d’algú representant legal
 • Si la sol·licitud es presenta por mitjans electrònics, la informació es facilitarà per estos mitjans quan siga possible, tret que l’interessat sol·licite que siga d’altra manera
 • Abans de exercir els seus drets, l’hem d’identificar per protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
 • La sua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.

Si las sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:

 • El responsable està obligat a informar-li sobre els mitjans per exercitar estos drets. Estos mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar este dret pel motiu en sí de què opte per altre mitjà.
 • Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà i en el termini d’un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre Delegat de Protecció de Dades:

 • Per correu postal:

SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER

Att. Delegat de Protecció de Dades

Plaça del Correu Vell, 6

46001 VALèNCIA

L’informem que de conformitat amb el RGPD en el seu article 37.1 es recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual es podrà dirigir per correu electrònic a la direcció dpo@acequiarj.es o bé per telèfon al número indicat anteriorment i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o davant el qual podrà exercitar els seus drets a l’empara del present Reglament en allò relatiu al tractament de les seues dades personals.

Autoritat de Control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seues dades per part de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

Cookies

Les cookies són arxius que es descarreguen en el seu ordinador per recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Esta informació s’usa, entre altres finalitats per rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

Pot configurar el seu navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

Per a més informació, visite la Política de Cookies del nostre lloc web

Xarxes Socials

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER té presència en distints mitjans o xarxes socials a través de les seues diferents marques, tal com: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest, Instagram, LinkedIn i Telegram, sent la finalitat del tractament de dades personals les establertes dins de les condicions afectes al servei.

En cas que el registre a determinats serveis s’efectuàs mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari, se l’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte. LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER recorda que ha de conèixer les polítiques de privacitat de dits mitjans o xarxes socials en què estiga enregistrat amb la finalitat d’evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per gestionar las preferències de privacitat, identitat, publicitat i demés extrems afectes.

Detallant cadascuna de les xarxes socials, en Facebook, quan un usuari es fa fan de la Fan Page oficial a través del botó “M’agrada” autoritza que les seues dades personals s’utilitzen únicament en esta plataforma de Facebook per a la gestió de la “Fan Page” i de les comunicacions que es mantinguen de forma bidireccional amb dits seguidors a través de xat, publicacions, comentaris, missatges o altres mitjans de comunicació que permeta la xarxa social ara i en el futur. Este tractament estarà subjecte a les polítiques de privacitat d’esta xarxa social i que l’ usuari pot consultar en el enllaç següent: https://www.facebook.com/policy.php. Al fer-se fan es tindrà accés al llistat de membres o seguidors que s’han unit a la Fan Page. També s’informa que quan un usuari es fa fan, les notícies que es publiquen apareixeran també en la seua pàgina d’inici i que, si l’usuari fan fa comentaris d’estes publicacions, serà accessible pels demés fans tant el seu comentari como el nom del seu perfil i, en el seu cas, la fotografia que tinga en el mateix o segons la seua configuració de privacitat, o biografia i etiquetat. En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faça de la xarxa social.

En relació amb Twitter, quan un usuari seguix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que el seguixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el perfil), i comentaris o “Tweets” o respostes realitzades per l’usuari o per altres nomenant-lo, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari, com per exemple usuaris als que es seguix, als seus seguidors o als favorits del perfil. Les dades dels usuaris que seguixen el nostre perfil en Twitter s’utilitzen únicament per gestionar i respondre els “Tweets” o missatges que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://twitter.com/privacy

De la mateixa forma, en relació amb YouTube, es tindrà accés a la informació de les persones que se subscriuen al nostre canal, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris realitzats als vídeos del canal, els vídeos de subscriptor, les llistes de reproduccions i altres canals als que s’ha subscrit.

En relació amb Google+ quan un usuari ens afegix en els seus cercles, es tindrà accés a la informació de les persones que l’incorporen en els seus cercles o que el seguixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris o publicacions que l’usuari realitze així com la resta de la informació que se haja publicat en el perfil. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/

En relació amb Pinterest, quan un usuari segix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que el seguixen, concretament, el nom d’usuari, taulers i pins, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari. Les dades dels usuaris que seguixen en Pinterest el nostre perfil s’utilitzen únicament per gestionar la informació que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

En relació amb Instagram, quan un usuari seguix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que el seguix, concretament, el nom d’usuari, fotografies (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el seu perfil), i publicacions realitzades per l’usuari, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari, com per exemple usuaris als que es seguix o als seus seguidors. Les dades dels usuaris que seguixen en Instagram el nostre perfil s’utilitzen únicament per gestionar la informació que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://help.instagram.com/519522125107875

En relació amb LinkedIn, quan un usuari publica el seu perfil com a professional, tindrem accés a les dades públiques incorporades per este en dita xarxa social. Amés podrem comunicar-nos amb ells a través de la mateixa. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

En relació amb Telegram, quan un usuari seguix un canal, tindrem accés a les dades públiques incorporades per este en dita xarxa social. Amés podrem comunicar-nos amb ells a través de la mateixa. La política de privacitat que regix en esta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://telegram.org/privacy

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER podrà publicar fotografies en dites xarxes socials o obtenir-les durant la realització d’esdeveniments o del personal relacionat amb nosaltres informant prèviament a l’usuari.

Seguretat

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural, no sent responsable de la pèrdua, extraviament o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat d’aquella.

Actualitzacions

La nostra política de privacitat està revisant-se constantment i pot ser canviada ocasionalment (principalment per complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran en la nostra pàgina web.

Legislació aplicable y tribunals competents

Els termes i condicions que regixen este lloc web, així com les relacions que pugueren derivar-se, estan protegits i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que puguera suscitar-se entre l’usuari i LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER per l’ús d’este lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA, Espanya.

Data Actualització: 12/11/2018

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL