Modernització

La Séquia Reial va posar en marxa en 2001 un ambiciós projecte per tal de millorar l’eficiència hidràulica del reg i la qualitat de vida dels regants.

En la dècada dels anys noranta diversos factors van incidir en la necessitat de impulsar el procés de modernització del regadiu en tota España.

  1. La necessitat de generar recursos disponibles amb motiu de la reducció de precipitacions i de l’aparició de noves demandes (nous regadius, abastiments a població i usos industrials).
  2. La competència mundial en agricultura que exigia produir a menor cost per a poder competir en els mercats internacionals amb els productes de països que, o bé por una alta mecanització o per una mà d’obra molt barata, podien ofertar a preus baixos. La modernització de las explotacions implantant sistemes automatitzats ha permés reduir el cost de la producció.

Centre de control de Guadassuar.

Cronologia de la Modernització

1998

La Modernització de la Séquia Reial del Xúquer es contempla per primera vegada en el “Conveni de col•laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat Valenciana en matèria d’obres d’infraestructures hidràuliques” de 14 de gener de 1997 l’objecte del qual era assegurar l’estabilitat hidràulica de la Comunitat Valenciana a mig termini, tenint en compte el difícil equilibri de balanços hídrics en la pròpia Comunitat. El Conveni se referia a la necessitat d’escometre una sèrie d’actuacions per a fomentar l’estalvi d’aigua entre les que s’incloïa la reforma dels regadius històrics. Este Conveni es va basar en l’esborrany del Pla Hidrològic del Xúquer de 1998.
El Pla Hidrològic de 1998 va replegar la necessitat d’abordar la modernització dels regadius tradicionals del Xúquer a la major prioritat i urgència per la necessitat d’obtenir nous recursos procedents dels estalvis que es generen amb dita modernització amb destinació a la consolidació i ampliació dels usos existents.
La modernització dels regs tradicionals es va considerar una actuació bàsica del Pla i es va fixar com a objectiu la seua execució de forma immediata fixant un termini de 5 anys per a la seua conclusió que finalitzava en l’any 2003.

1999

En l’any 1999 la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va aprovar el Pla d’Obres d’Interés General per a la Modernització del Regadiu de la Séquia Reial del Xúquer (Orde de 30 d’abril de 1999, DOGV 18 maig de 1999).

2000

A nivell estatal, la Llei 14/2000 de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social també va declarar d’interés general les obres de Millora i Modernització de la Séquia Reial del Xúquer i la Llei del Pla Hidrològic Nacional, Llei 10/ 2001, les va incloure en el seu Annex II quedant de nou declarades d’interés general.La declaració d’interés general de les obres donava llum verda a la inversió amb fons públics i a la possibilitat d’ocupar i adquirir mitjançant l’expropiació dels terrenys necessaris per a portar a terme estes obres.

2001

La Séquia Reial del Xúquer i la resta d’entitats integrades en la Unitat Sindical d’Usuaris del Xúquer (USUJ) són propietaris de l’Embassament d’Alarcón, el cost de la contrucció del qual el van assumir en la seua totalitat. L’Administració hidràulica va considerar des d’un principi l’embassament d’Alarcón com una peça clau per a la gestió dels recursos del Xúquer i l’atenció de les demandes d’altres usuaris distints d’USUJ, defenent que l’explotació de l’embassament calia fer-se des de la pròpia Confederació. El PHJ de 1998 va arreplegar la necessitat de firmar un Conveni entre USUJ i el Ministeri que possibilitasse la utilització de l’embassament d’Alarcón per a la gestió optimitzada i unitària de tot el sistema sense menyscabar els drets d’USUJ sobre l’embassament. El Conveni d’Alarcón es va firmar el 23 de juliol de 2001. USUJ va cedir l’ús i explotació de l’embassament al Ministeri fixant una reserva d’aigua en l’embassament al seu favor per a garantir els seus drets prioritaris a l’aigua del Xúquer. A canvi el Ministeri va assumir el compromís d’afrontar la modernització dels regadius integrats en USUJ en els terminis i condicions previstos en el Conveni.

“La modernització de les infraestructures i gestió dels regs tradicionals de la Ribera del Xúquer, constituixen la major prioritat i urgència para l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma Valenciana tant per a compensar als usuaris agrícoles integrats en USUJ per les inversions realitzades per la construcció de l’embassament d’Alarcón com pel gran volum d’estalvi d’aigua que generaran una vegada executades en la seua totalitat.”

Ambdues Administracions General i Autonòmica, van quedar compromeses amb la modernització dels regadius de USUJ. En la mateixa data i lloc en què es va firmar el Conveni d’Alarcón entre el Ministerio de Medi Ambient i USUJ, el 23 de juliol de 2001, es va firmar el Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i USUJ. La Generalitat va assumir el compromís d’accelerar al màxim la modernització dels regadius tradicionals integrats en USUJ. Els terminis fixats per a l’execució de les obres de modernització van anar vencent mentre que les obres anaven avançant molt lentament. Des d’aleshores ha sigut una reivindicació constant de la Séquia Reial del Xúquer i de la resta de regadius integrats en USUJ la continuació fins la seua conclusió de las Obres de Modernització.

2001 fins l’actualitat

Amb motiu de las successives revisions del Pla Hidrològic del Xúquer, USUJ ha anat formulant al·legacions reclamant l’execució d’estes obres, donant lloc a nous compromisos de les administracions per seguir avançant en el procés de modernització segons es detalla a continuació.El 26 de març de 2014 es va subscriure el Protocol general de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambiente i la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d’actuacions de modernització dels regadius tradicionals de la Ribera del Xúquer i la posta en servei de la conducció Xúquer-Vinalopó. (BOE 17 de juliol de 2014)
En dit protocol s’arreplegaren els compromisos següents:

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana, conscient de la importància que les obres de modernització dels regadius tradicionals de la ribera del Xúquer tenen no només per als seus propis usuaris sinó per al desenvolupament de tota la Comunitat Valenciana, com a font de recursos hídrics i foment en l’eficiència en el ús de l’aigua, consideren necessari donar un nou impuls en ares d’aconseguir que la totalitat de la modernització d’estos regadius tradicionals, es realitzen amb prioritat a qualsevol altra actuació a realitzar en la Comunitat Valenciana.

[…]

Per avançar en la solució d’eixos problemes, estes Administracions han decidit formalitzar el present acord, en conformitat amb les especificacions següents:

Ambdues Administracions es comprometen a impulsar, amb la màxima prioritat amb respecte a qualsevol altra actuació en matèria de regadius dins del territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, les actuacions tendents a completar la modernització dels regadius de la Ribera del Xúquer requerides per completar les iniciatives ja iniciades…”

En las negociacions per a l’aprovació del Pla Hidrològic del Xúquer 2014, els representants del Govern d’España van aconseguir un acord amb els regants del Xúquer que es va reflectir en l’aprovació pel Consell de Ministres del dia 21 de març de 2014 d’un pla d’actuacions prioritàries en matèria d’aigües que incloïa 49’85 milions d’euros per a la modernització dels regadius tradicionals del Xúquer en dos fases:

FASE I (2015-2016) 29,81
Séquia Reial del Xúquer
Sector 23 0,85
Sectors 14 y 15 2,65
Sector 7 1,82
Sector 10 0,49
Sectors 18 y 19 4,24
Sector 1C y 5 6,13
Reial Séquia d’Escalona
Bassa en alta 4,38
Reial Séquia de Carcaixent
Modernització regs 9,25
FASE II (2017-2019) 20,04
Séquia Reial del Xúquer
Sectors 3,26,33,37,38 y 40 20,04

El 11 de juliol de 2014 es va aprovar el Pla Hidrològic del Xúquer cicle 2009-2015 (BOE 12 de juliol de 2014) que va disposar en la seua Disposició Addicional Segona la necessitat de prioritzar modernització dels regadius tradicionals de la Ribera del Xúquer. El 8 de gener de 2016 es va aprovar el Pla Hidrològic del Xúquer Cicle 2015-2021 (BOE 19 de gener de 2016) que en el seu article 56.3 diu:

“3. En particular, dins del programa de medis se prioritzarà la modernització dels regadius tradicionals de la Ribera del Xúquer i la segona fase de la substitució de bombeigs de la Mancha Oriental.”

El programa de mesures del pla fixa les dates següents d’inici i conclusió pels diversos projectes de modernització de la Séquia Reial del Xúquer que encara estan pendents d’execució.

  • ARJ Sector 7: Inici 2016-Finalització 2017.
  • ARJ Sectors 10, 18 i 19: Inici 2015-Finalizatció 2017. En licitació
  • ARJ Sectors 26, 33, 37, 38, 39 i 40: Inici 2017-Finalització 2018.
  • ARJ Sectors 3, 4, 12, 13, 17, 21, 25, 27 ,28 ,29 ,31 ,35 ,36 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45: Inici 2018-Finalització 2021.

En conformitat amb dit Programa la modernització ha d’estar totalment conclosa en l’any 2021. La Junta de Govern de la Séquia Reial del Xúquer està plenament implicada en el procés de modernització, mantenint constants les seues reivindicacions davant totes les administracions competents, recordant permanentment el deute de totes elles amb USUJ per compensar les inversions realitzades en la construcció de l’embassament d’Alarcón, un embassament de propietat particular cedit en l’any 2001 a l’administració per al seu ús i explotació en benefici de tots els usuaris del sistema Xúquer a canvi de l’execució d’estes Obres de Modernització que seguixen parcialment pendents.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL