La Séquia Reial

Descobreix esta Comunitat de Regants formada per més de 25.000 usuaris i amb més de 750 anys d’antiguitat.

La Séquia Reial del Xúquer és una Comunitat de Regants formada per tots els usuaris amb dret a l’aprofitament de les aigües del riu Xúquer que la Comunitat té concedides per al reg de les terres incloses en la zona regable de la Comunitat.

Té el caràcter de Corporació de Dret Públic, adscrita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que vetla pel compliment de les seues Ordenances i pel bon ordre de l’aprofitament.

Realitza funcions de policia, distribució i administració de les aigües que té concedides.

personalitat jurídica pròpia diferent a la dels seus membres i es regeix pel que es disposa en la Llei d’Aigües, els Reglaments que la desenvolupen i per les seues Ordenances.

Llauradors treballant

Els comuners de la Séquia Reial del Xúquer

Per a formar part de la Comunitat es requereix:

  1. Tindre la finca o finques inscrites en el Llibre Padró de la Comunitat.
  2. Pagar la quota o quotes que acorde la Junta General.
  3. Observar les disposicions de les Ordenances i les que dicte la Junta General o la Junta de Govern.

Els comuners poden exercir càrrecs en la Comunitat i tenen veu i vot en els termes que es regulen en les Ordenances. Tenen dret a la informació així com a formular proposicions, peticions i reclamacions.

Canal principal de la Séquia Reial del Xúquer

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL