Òrgans de govern

La Séquia Reial del Xúquer té una Junta General, una Junta de Govern i 20 Juntes Locals en cada terme de la seua zona de reg.
La Séquia Reial del Xúquer té una Junta General o Assemblea, una Junta de Govern i 20 Juntes Locals en cada terme de la seua zona de reg, cada una d’elles amb el seu Jurat de Regs.

Els càrrecs de diputats i els de president, vicepresident i vocals de Junta de Govern, Juntes Directives Locals i Jurats de Reg són honorífics i gratuïts

  • Junta General de Senyors Diputats
  • Junta de Govern
  • Juntes locals

Junta General de Senyors Diputats

(Arts. 21 i ss. Ordenances)
La Junta General de Senyors Diputats és l’òrgan sobirà de la Comunitat, corresponent-li totes les facultats no atribuïdes específicament a cap altre òrgan. Està constituïda per 30 Diputats Titulars i 30 Diputats Suplents elegits pels comuners de cada terme en les seues respectives Juntes Generals Locals amb conformitat amb el previst en les Ordenances.
En desembre de 2020 resultaren elegits per al període 2021-2024 els diputats següents:

Veure Diputats
CÀRREC POBLE NOM
Diputat Antella Vicente Frígols Lila Barber
Diputat Suplent Antella José Vicente Frigols
Diputat Gavarda Angel Pascual Montero
Diputat Suplent Gavarda Constantino Benavent Pascual
Diputat Alzira Antonio Costa Magraner
Diputat Suplent Alzira José Ramón Sifre Fayos
Diputat Foraster Alzira Miguel Galdón Briz
Diputat Foraster Suplent Alzira José Daniel Renart Vendrell
Diputat Benimuslem Avelino Ferrer Vives
Diputat Suplent Benimuslem Antonio Machí Ferrer
Diputat Puchol Juan Antonio Delgado Mompó
Diputat Suplent Puchol Jesús María Gisbert Ortiz
Diputat Alberic Juan Briz Solano
Diputat Suplent Alberic Francisco Mas Fuster
Diputat Foraster Alberic María Jesús Trenor Trenor
Diputat Foraster Suplent Alberic  
Diputat Masalavés Arturo Cervera Ortiz
Diputat Suplent Masalavés José Alberto Martorell Martorell
Diputat Benimodo Miguel Ángel Vegas Cardona
Diputat Suplent Benimodo Antonio Machí Ferrer
Diputat Guadasuar José Ribera Añó
Diputat Suplent Guadasuar José Jornet Colomina
Diputat L’Alcudia Enrique Chover Vallés
Diputat Suplent L’Alcudia Alfredo Abel Ballester
Diputat Algemesí Joaquín Machí Ferrís
Diputat Suplent Algemesí Ricardo José Ferragud Solves
Diputat Foraster Algemesí José Eduardo Sos Girbes
Diputat Foraster Suplent Algemesí Vicente Espert Rovira
Diputat Albalat José Gonzalvo Claver
Diputat Suplent Albalat  
Diputat Sollana José Luís Orobal Cañada
Diputat Suplent Sollana Hilario Anacleto Rodríguez
Diputat Foraster Sollana Vicente Ruíz Puertes
Diputat Foraster Suplent Sollana Tomás Ramón Blanch Baixauli
Diputat Alginet Juan Bautista Escutia Bosch
Diputat Suplent Alginet José Segarra Girona
Diputat Foraster Alginet Enrique Lozano Blasco
Diputat Foraster Suplent Alginet Leopoldo Barrera Risueño
Diputat Benifayó Vicente March Domingo
Diputat Suplent Benifayó Máximo Vicente Alepuz Chaqués
Diputat Foraster Benifayó Ángel Greus Rodrigo
Diputat Foraster Suplent Benifayó Francisco Miguel Beltrán Andreu
Diputat Almusafes Francisco Magraner Duart
Diputat Suplent Almusafes Salvador Sabater Alepuz
Diputat Foraster Almusafes José Blay Rodrigo
Diputat Foraster Suplent Almusafes Vicente Sebastiá Vila
Diputat Picassent José Manuel García de la Cuadra
Diputat Suplent Picassent Julio González Aguado
Diputat Silla José Vicente Giner Torres
Diputat Suplent Silla Vicente Valero Espuig
Diputat Foraster Silla Leopoldo Delgado Mompó
Diputat Foraster Suplent Silla José Manuel García de la Cuadra
Diputat Alcácer José Eduardo Hernández Hernández
Diputat Suplent Alcácer José Francisco Navarro Martínez
Diputat Beniparrell Bartolomé Sancho Costa
Diputat Suplent Beniparrell Vicente Muñoz Marí
Diputat Albal Francisco Vila Carbonell
Diputat Suplent Albal Salvador Romero Vila
Diputat Foraster Albal Mateo Cánoves Revert
Diputat Foraster Suplent Albal  

 

Junta de Govern

(Arts. 44 i ss. Ordenances)
La Junta de Govern és l’òrgan de representació i administració de la Comunitat encarregada de l’execució de les Ordenances i dels acords propis i dels adoptats per la Junta General. Està constituïda pel president, el vicepresident, 8 vocals, un secretari general i una vicesecretària, que també ho són de la Junta General i són elegits per esta última.

En la Junta General celebrada el 26 de febrer de 2021 resultaren elegits:

Veure Junta de Govern
CÀRREC NOM
President Antonio Costa Magraner
Vicepresident Juan Bautista Escutia Bosch
Vocal General Vicente Frigols Lila
Vocal General Suplent Bartolomé Sancho Costa
Vocal General José Luis Orobal Cañada
Vocal General Suplent Vicente March Domingo
Vocal Primera Secció Juan Briz Solano
Vocal Primera Secció Suplent José Ribera Añó
Vocal Segona Secció Francisco Magraner Duart
Vocal Segona Secció Suplent Leopoldo Delgado Mompó

Juntes locals

En cada un dels 20 termes municipals pels que s’estén la zona de reg de la Comunitat existix una Junta Local a qui competix la justa distribució de les aigües del canal des què estes entren al braçal o braçals del poble respectiu.

Cada Junta Local està constituïda pels òrgans següents:

  • Junta General Local Està constituïda pels titulars de finques inscrites en el Llibre Padró del poble corresponent d’acord amb allò previst en els articles 128 i següents de les Ordenances.
  • Junta Directiva Local Composta 7 vocals titulars i 4 suplents elegits amb conformitat a allò previst en l’article 146 de les Ordenances. És l’encarregada del compliment de les disposicions relatives a la més justa i còmoda distribució de les aigües assignades per al reg de les terres del seu respectiu terme. Es regix per allò disposat en els articles 145 i següents de les Ordenances. Es nomenen cada 4 anys i poden ser reelegits.

Presidents elegits per al període 2021-2024 per les seues respectives Juntes Locals celebrades en desembre de 2020 són:

Veure Presidents de les Juntes Locals
PRESIDENT JUNTA LOCAL
José Luís Estarlich Ortiz Antella
Emilio Rafael Giner Pérez Gavarda
Antonio Costa Magraner Alzira
Ricardo Gisbert Ortiz Benimuslem
Francisco Mas Fuster Alberic
José Francisco Hernández Mateu Masalavés
José María Ots Machí Benimodo
José Jornet Colomina Guadasuar
Enrique Chover Valles L’Alcudia
Ricardo  Ferragud Solves Algemesí
José Gonzalvo Claver Albalat
José Luís Orobal Cañada Sollana
Juan Bautista Escutia Bosch Alginet
Vicente March Domingo Benifayó
Francisco Magraner Duart Almusafes
Cristóbal Sanchis Baviera Picassent
José Vicente Giner Torres Silla
Ángel Cristóbal Hernández Iborra Alcácer
Bartolomé Sancho Costa Beniparrell
Salvador Romero Vila Albal

 

  • Jurat de regs Composat per un president i quatre vocals propietaris i quatre vocals suplents. Es regix per allò disposat en els articles 187 i següents de les Ordenances.
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL