Concessió

La Séquia Reial del Xúquer té dret a l’aprofitament de 214,2 Hm3 /any d’aigua del Riu Xúquer per al reg de 20659,66 hectàrees.

La Séquia Real del Xúquer és titular de dues concessions d’aigua:

  1. La concessió principal revisada l’any 2011 amb un volum màxim anual de 212,03 *Hm3 per al reg de 20.358 Has, amb un termini de vigència fins a l’any 2061.
  2. La concessió de la Séquia Particular d’Antella que és objecte de tramitació en un expedient separat (2005R21488) encara pendent de resolució. Respecte a aquesta concessió, la confederació ha proposat un volum màxim anual de 2.411.694 m3, tenint en compte la superfície *regable existent de de 297,74 Ha, la dotació de 4.050 m3/Ha/any i l’eficiència de la xarxa de reg de 0,5.

Concessió d’aigües del riu Xúquer a derivar de l’Assut d’Antella i del Túnel de l’Escala de Tous. (Expedients 1999RC0002 i 2020RC0005)

La Séquia Reial del Xúquer té dret a l’aprofitament de 199.670.000 m3/año d’aigua del Riu Xúquer per al reg de 20.358,34 hectàrees de terres de cultiu en 20 municipis diferents, donant servici a prop de 25.000 usuaris. La concessió ha sigut objecte d’una primera revisió l’any 2011 i una segona revisió l’any 2020 en la qual s’ha resolt: 1.-MODIFICAR la concessió inscrita el titular de la qual és la C.R SÉQUIA REAL DEL XÚQUER (Q4667007A) en el sentit de disminuir el volum atorgat fins a 199,67 hm³, sobre la base de la superfície modernitzada en l’actualitat que ascendisca a 5249 has amb el consegüent estalvi del recurs en elevar-se l’eficiència del reg, mantenint la resta de condicions i característiques contingudes en la Resolució data 21/11/2011 a excepció del contingut de l’apartat següent.

2.-AFEGIR la següent condició especifica, la núm. 9, al cos de la Resolució de data 21/11/2011:

“9é.-Els recursos superficials procedents de l’estalvi generat, quantificats en 12,36 hm³, seran utilitzats per a atendre els requeriments ecològics previstos en el vigent Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, de conformitat amb el que es disposa en el seu article 20.B) 2.a) I; com a aportacions ambientals.Seran presos en els mateixos punts de captació del concessionari, podent trasbalsar fins a un total de 212,03 per les preses de la C.R Séquia Real del Xúquer, i per tant seran conduïts a l’Albufera a través de les seues séquies i infraestructures, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o la competent en cada moment al Parc.
Atés que està prevista la modernització del regadiu en altres sectors dels ací contemplats, la present concessió podrà revisar-se, amb idèntica fi i metodologia, a partir del termini de tres anys comptats des de l’Acta de comprabació de les obres per a la posada en servei corresponent a cada nou sector modernitzada”

 

Característiques de la concessió

SECCIÓ: A
CLAU: 998/1999 /referència local: 1999RC0002)
CORRENT: Ríu Xúquer a través de la Séquia Reial del Xúquer
TERMINI: 01 de gener de 2061
VOLUM MÀXIM ANUAL (m3/any): 212.030.000 (199.670.000 reg i 12.360.000 per a L’Albufera.
CABAL MÀXIM INSTANTANI (l/s): 49.500
– Captació 1: 15.000
– Captació 2: 34.500

Lloc

NºCAPT TERME PROVÍNCIA FINCA POLÍGON PARCEL·LA
1 Alzira Valencia La Escala 65 162
2 Antella Valencia Antella 509 9004

Fus

30

Coordenades

NºCAPT X (UTM) Y (UTM)
1 708.419 4.336.636
2 708.091 4.328.691

Titular

Titular DNI/CIF
C.R. Séquia Reial del Xúquer Q4667007A

Classe de aprofitament

Cultius Total (Has)
Hortalisses 2.265,12
Cítrics + fruiters (*) 13.586,85
Arrossers 4.506,37
TOTAL REGABLE 20.358,34 Has
Improductiu 4.008,32
TOTAL 24.366,66 Has

 

Títol, autoritat, termini.

 

27-03-1931. Concessió Rei Jaume  i els seus successors, confirmada per la Reial Ordre a la Comunitat de regants Séquia Reial del Xúquer. Resolució  de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb data 21 de novembre de 2011 i 23 de novembre 2020.

Termini: fins 2061

Concessió d’aigües a través de la Séquia Particular d’Antella (Expedient 2005R21488)

Des de temps immemorial les terres d’Antella s’han vingut regant amb aigües del Xúquer a través de la Séquia Particular d’Antella, també coneguda com Sequieta, que prenia l’aigua del riu Xúquer des del seu pròpia Assut.
Per conveni formalitzat en Escriptura Pública de 22 de desembre de 1867 autoritzada pel Notari de València D. Manuel Atard Llobell (Protocol 14339. Arxiu del Regne) la Séquia Particular d’Antella va quedar annexada a la Séquia Reial del Xúquer i tots els drets d’ús i aprofitament de les aigües del riu Xúquer de la Séquia Particular es van traspassar a la Séquia Real.
Es tracta d’un aprofitament d’aigües del riu Xúquer de 655 l/s que en l’actualitat es deriven de l’Assut situat en els termes de Sumacárcer i Antella a través de la Séquia Particular d’Antella. Este aprofitament va ser adquirit per prescripció i està sent objecte de revisió per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l’expedient 2005R21488 per a reg de 301.32 ha.

La xarxa de reg tradicional

El Canal Principal de la Séquia Reial del Xúquer, presa les seues aigües en l’assut d’Antella en el riu Xúquer i després de més de 54 km. de recorregut desaigua en la séquia d’Albal, a través de la qual aboca els seus sobrants a l’Albufera. D’ella deriven nombroses séquies que al seu torn ramifiquen en una espessa xarxa de séquies de distribució per a regar una àmplia zona de cultius de cítrics i fruiters, hortes d’hortalisses i arrossars. Actualment una vegada que la Séquia Reial del Xúquer creua el Riu Magre, les cues de reg, els sobrants, l’aigua de la nit, van a desaiguar als arrossars que es troben en els termes municipals d’Albalat, Algemesí, Sollana, Silla i Albal, en l’entorn del llac de l’Albufera.

La xarxa de reg modernitzada

La Séquia Reial del Xúquer està immersa en un procés de modernització del seu reg. Junt a la xarxa de reg tradicional la Séquia Reial del Xúquer disposa d’una xarxa de reg modernitzada que s’estructura en tres parts: Xarxa en Alta, Xarxa de Transport fins als capçals de reg, Xarxa de distribució fins parcel·la segons s’exposa en l’apartat de Modernització.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL