Avís legal

El fet d’accedir a este lloc web implica el coneiximent i l’acceptació dels termes i condicions següents i atribuix la condició de l’usuari de la web i l’accés al mateix implica la seua acceptació sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seua disposició en la pàgina, procedint a abandonar-la.

Este Portal complix la funció de informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en la Llei 27/2006 de 18 de juliol, por la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, en particular en el seu article 8; la Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic i el seu Reglament de desenvolupament, Reial Decret 1495/2011, en particular el seu article 7 així com l’article 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel que es regulen els serveis de informació administrativa i d’atenció al ciutadà.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, en endavant LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, en compliment d’allò establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informa de les dades identificatives relatives al lloc web www.acequiarj.es

DENOMINACIÓ SOCIAL: COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER

DOMICILI SOCIAL: PLAÇA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA

TELÈFONO: +(34) 96 3915208

CIF: Q4667007A

CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: arj@acequiarj.es

CONDICIONS D’ÚS

USUARIS

L’accés i/o ús d’este portal de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER atribuix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Las dites Condicions seran d’aplicació independentment de las Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

ÚS DE LA WEB

WWW.ACEQUIARJ.ES proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (en endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER als que l’USUARI puga tenir accés. L’USUARI assumix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari complimentar per accedir a determinats serveis o continguts.

En dit registro l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’este registre, a l’USUARI se’l pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els serveis de xat, fors de discussió o grups de notícies) que LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER oferix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats ilícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los i manipular els seus missatges. LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu juí, no resultaran adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fors, xats, o altres ferramentes de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc).

Tots els drets reservats en virtut d’allò que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que poguera ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en WWW.ACEQUIARJ.ES es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’estes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins què siguen modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els termes i condicions que regixen este lloc web, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’USUARI i LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER per l’ús d’este lloc web, s’acorda el sotmetiment dels mateixos als Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA, Espanya.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL