Preguntes freqüents

Responem a algunes de les preguntes més freqüents, per a facilitar ajuda i informació en els tràmits amb la Séquia Reial del Xúquer.

Obres

1. Requisits per a realitzar obres que afecten les séquies o altres infraestructures de la Comunitat
En este tipus d’obres s’inclouen els cobriments, creus, reposicions, ponts, modificacions, etc. Requisits:

 • Emplenar la instància per a obres.
 • Localitzar la situació de l’obra, identificant el terme, partida, polígon i parcel·la.
 • Acompanyar un pla de situació i croquis.
 • Adjuntar la documentació complementària que corresponga.
2. Vull modificar el traçat d'una séquia.

Caldrà que es formule la sol·licitud corresponent, en la Junta Local o Junta de Govern, ja que este tipus d’actuacions requerix l’autorització prèvia de la Comunitat en tractar-se d’una modificació que afecta o pot afectar tercers.

3. Pretenc realitzar un pont d'accés a la meua parcel·la o millorar l'existent.
Caldrà presentar la sol·licitud corresponent, per a la seua tramitació, a la Junta de Govern. Caldrà complir les condicions que es recullen en l’autorització:

 • En cap cas es modificarà la secció del llit afectat.
 • Construirà el pont amb les garanties suficients per a evitar enfonsaments pel pas de vehicles
4. Vull fer d'obra el marge de la séquia confrontant a la meua parcel·la, quins tràmits comporta?

S’entén que es pretén revestir de formigó els marges de les séquies i braçals, l’administració de les quals, en este cas, correspon a les Juntes Locals. Caldrà presentar sol·licitud o formalitzar compareixença davant la Junta Local del terme municipal en el qual vaja a realitzar l’obra per a obtindre l’autorització i els condicionants al cas. Estes obres es realitzaran davall la inspecció de les citades Juntes Locals. Consulte amb la seua Junta Local si hi ha algun tipus de subvenció per a realitzar esta actuació.

5. Vull connectar una séquia particular a una séquia de la Comunitat perquè l'aigua tinga eixida, com he d'actuar en este cas i què succeix?

Cal sol·licitar autorització per escrit a la Junta Local o a la Junta de Govern mitjançant compareixença o per mitjà de sol·licitud. La séquia particular, en el moment en què es realitze la connexió, perdrà esta condició i passarà a formar part de la xarxa de séquies dependents de la Comunitat.

6. Vull realitzar una actuació en una séquia, com posar una parada, un galce, etc., què he de fer?

Caldrà acudir a l’oficina de la Junta Local i, si escau, emplenar el model de compareixença per a sol·licitar autorització.

7. S'ha emboçat una séquia coberta anteriorment, de qui és la responsabilitat?

El responsable del manteniment, neteja i conservació d’una séquia entubada és del titular de la parcel·la al favor de la qual es va fer el cobriment.

Recaptació

1. Passos per a canviar la domiciliació bancària.
Si vol canviar el número de compte perquè li sigen domiciliats els rebuts a un altre diferent, caldrà que emplene i firme la sol·licitud de “canvi de domiciliació” i caldrà remetre-la a la seua Junta Local corresponent o Junta de Govern a València.
2. Quins avantatges tinc si domicilie el rebut del cequiaje?
Obtindrà una bonificació del 5% de l’import del rebut. Per a la domiciliació caldrà presentar l’ordre de domiciliació firmada. El rebut es carregarà l’1 d’abril o el primer dia hàbil següent en el compte indicat.
3. Quin és el període voluntari de pagament dels rebuts de cequiaje?
De l’1 d’abril al 31 de maig.
4. On puc recollir els rebuts de finestreta que no estan domiciliats bancariamente per a anar a pagar-los?
Els denominats rebuts de “finestreta” o “quadern 57”, estaran a la seua disposició en qualsevol oficina de les Juntes Locals i en la Junta de Govern en el període voluntari de pagament. No obstant això es recomana la domiciliació bancària pels avantatges que suposa.
5. Si no estic al corrent en el pagament del cequiaje, què ocorre?
La Recaptació Executiva de la Comunitat iniciarà la via de constrenyiment amb el recàrrec corresponent. Una de les conseqüències és la possibilitat de la prohibició del reg de les parcel·les afectades. Així mateix, es podrà embargar el compte bancari i fins i tot es podrà executar en subhasta la parcel·la per a fer front al deute encara que la finca haja canviat de propietari. No podrà votar ni ser elegit per a ostentar càrrecs.

Baixes

1. Informació general
Per a donar de baixa una parcel·la caldrà emplenar la Instància General, localitzant clarament la mateixa i manifestant els motius. Este document haurà de ser presentat en la Junta Local de la seua localitat o en la Junta de Govern. Les parcel·les no causaran baixa mentre siguen susceptibles d’aprofitament agrícola.
2. Puc sol·licitar la baixa de cequiaje si no cultive?
No, tota parcel·la rústica cultivable no es pot donar de baixa (Ordenances per al règim i govern de la Séquia Real del Xúquer. 1992. Capítol II, art 16.)
3. M'han expropiat part o tota la parcel·la per una actuació de l'Administració Central, Autonòmica o Municipal. Com he de tramitar la baixa en el padró de la Comunitat de la superfície expropiada?
Ha de formular la sol·licitud corresponent en la Junta Local o Junta de Govern, presentant copia de l’acta d’expropiació per a donar de baixa la superfície afectada.

Tanques

1. Informació general
La instal·lació de tanques suposa la delimitació respecte a les séquies i serveis de la Comunitat. No es permet la instal·lació de tanques, tanques vegetals i qualsevol altre tipus de tancament sobre les séquies i servituds de la Comunitat, que impedisquen la lliure circulació del personal al seu servei i els regants en general. Totes estes instal·lacions hauran de comptar amb l’autorització prèvia per a determinar la distància per a la delimitació, que dependrà en cada cas de la situació, dimensions dels llits, etc. També es tindrà en compte la situació dels hidrants en els sectors de degoteig, que hauran de tindre accés lliure al personal de la Comunitat.
2. Vull tancar el meu camp i este fa frontera amb una o diverses séquies de la Comunitat, tant d'obra com amb els marges de terra, On he de dirigir-me i quins tràmits he de realitzar per a saber la distància a la qual he de retirar la tanca de la séquia?
Prèviament a realitzar qualsevol tipus d’actuació, cal dirigir-se a la Junta Local del terme corresponent o a la Junta de Govern, emplenar el model d’instància general, localitzant la situació. Per escrit se li indicaran les distàncies que s’han de respectar en cada cas.

Regs

1. Informació general

Per a regar a manta caldrà que es complisquen les condicions que marquen l’article 101 de les Ordenances, que es resumeixen en el següent:

 • Els camps es regaran per rigorós torn.
 • Tots els camps hauran de tindre cavallons a una distància, els uns dels altres, no superior als sis metres. Els camps hauran d’estar perfectament anivellats i nets de males herbes.
 • En el cas de no complir estes condicions, se li podrà prohibir el reg i si rega se li podrà sancionar pel Jurat de Regs.
 • En període de sequera, les condicions seran més estrictes i les sancions més dures en cas d’incompliment.
2. En reg a manta hi ha un veí de la zona que sempre que rega la seua parcel·la sorrega la meua, què he de fer?

Caldrà que cride al zelador de la Junta Local en el moment en què es produïsca el sorregament, perquè acudisca al lloc i constate els fets. Posteriorment caldrà que acudisca a l’oficina de la Junta Local per a realitzar la corresponent compareixença o denúncia per a la seua tramitació pel Jurat de Regs.

3. Qui gestiona el reg a manta de les parcel·les?

El reg a manta de les parcel·les el gestionen les Juntes Locals sota la supervisió del Sequier Major, per la qual cosa qualsevol consulta sobre aquesta qüestió haurà de realitzar-se en la pròpia Junta Local

Reg per degoteig

1. Passos a seguir per a donar-se d'alta en degoteig
 1. El regant cal dirigir-se a la seua Junta Local per a emplenar las sol·licitud d’alta.
 2. En cas de no constar en el padró de la Séquia Reial del Xúquer, l’interessat ha d’acreditar documentalment el seu dret sobre la parcel·la (contracte d’arrendament o escriptura de propietat en cas que hi haja hagut una transmissió no tramitada).
 3. Se l’entregarà una fitxa d’instal·lació en parcel·la que ha de retornar emplenada per l’instal·lador.
 4. Prescripcions tècniques d’instal·lació de degotadors:
  • 1000lts/hg/hora
  • Degotadors autocompensantes
2. Puc fer un canvi del meu torn de reg?

Els torns es generen automàticament per a optimitzar les pressions en cada sector i garantir el bon funcionament de la xarxa. En conseqüència, els horaris de reg assignats pel sistema a cada parcel·la no poden canviar-se. El que sí que es pot modificar és el nombre d’hores de reg que s’apliquen a cada parcel·la, això es fa a través de l’opció Canvi de Patró de Reg,

CANVI DE PATRÓ DE REG:

Es pot triar en un desplegable:

– Pel nombre de regs a la setmana que es desitgen (cada reg té una duració d’una hora i quart).
– Per un patró de cultiu. Els patrons disponibles són adult, adult mitjà, plançó mitjà o plançó. Una vegada triat el patró es podrà aplicar un percentatge d’increment o reducció si es desitja ajustar amb més precisió a la dosi de reg desitjada. En aquest cas la dosi de reg anirà variant amb els canvis de la programació que es realitzen per a ajustar el reg a les necessitats dels cultius.

Aquesta elecció es mantindrà, llevat que es modifique pel propi regant, fins a la campanya següent que passarà al torn del seu cultiu.

Podrà fer els canvis de patró tantes vegades com considere necessari. Els canvis es faran efectius l’endemà.

Queda sota la responsabilitat del regant l’excés o dèficit d’aigua aplicada

 

3. On puc obtindre la contrasenya per a entrar en les meues dades?
Ha de dirigir-se a la seua Junta Local qui li l’entregarà en mà o amb l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça facilitada.
4. Quin és el meu torn de reg?
Pot consultar-ho en la pàgina web, en la seua Junta Local i a través del número telefònic d’atenció al regant (96 391 52 08). En tot cas és aconsellable que utilitze la pàgina web per a qualsevol consulta amb la finalitat de no saturar el servei d’atenció telefònica al regant
5. Fa dies que no estic regant a degoteig, on em dirigisc.
En primer lloc haurà de verificar que la clau de pas de la seua presa està oberta. Una vegada realitzada esta verificació i de persistir la situació, haurà de comunicar-ho al servei d’atenció al regant via web o telefonant al 96 391 52 08 o bé al servei d’atenció de la seua Junta Local. Recordem que no ha de tancar la clau de pas en parcel·la sense previ avís, ja que esta acció genera una alarma en el servei i la consegüent revisió i visita al camp per part dels nostres operaris.
6. Vull una anàlisi de l'aigua de reg de la Séquia Reial del Xúquer perquè m'ho demana qualsevol organisme per a la comercialització del meu cultiu, Què he de fer?
Descarregar l’analítica que figura en la pàgina web o bé acudir a l’oficina de la Junta Local o Junta de Govern.

Padró

1. Dades padró

Per a modificar dades de padró com a domicili, telèfon… caldrà contactar per telèfon amb la secció de padró (96 391 52 08). És molt important mantindre actualitzades les dades per a rebre els comunicats de la Comunitat.

2. Requisits per a canviar la titularitat

Per a canviar la titularitat del seu camp cal aportar fotocòpia de l’escriptura de propietat, una nota simple si escau, i determinar el titular de l’últim rebut de pagament. Tot això haurà de ser presentat en el departament de cadastre de la Séquia Real del Xúquer o en la seua oficina de la Junta Local on ho remetran a l’oficina central per a la seua tramitació. Serà convenient acompanyar ordre de domiciliació bancària per a efectuar la domiciliació dels rebuts.

3. Requisits per a tramitar un bé de titularitat compartida

En primer lloc, ha d’aportar la fotocòpia de l’escriptura de la propietat o nota simple en el seu cas.

En segon lloc, ha d’emplenar la sol·licitud de designació de representants pro indiviso .

Tot això podrà ser presentat per diferents vies:

-En el departament de cadastre de la Séquia Real del Xúquer.

-Enviar-ho al següent correu arj@acequiarj.es

-A través de la Seu electrònica que apareix en la pàgina web www.acequiarj.es

 

4. Compra de parcel·les en la zona regable de la Séquia Real del Xúquer

Es recomana consultar si estàn al corrent de pagament dels rebuts de cequiaje i, si escau, en el servei de reg per degoteig, ja que les parcel·les responen dels deutes encara que hagen canviat de propietari.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL